Ledenadministratie

De ledenadministratie van HKC ALO wordt verzorgd door Ineke Meijer in samenwerking met de TC. Zij houdt nauwkeurig de gegevens van onze leden en donateurs bij in SportLink. Naast jouw contactgegevens worden er verschillende gegevens vastgelegd in de administratie die van belang zijn voor de vereniging gedurende jouw lidmaatschap.

Als je besloten hebt om lid te worden

Welkom, fijn dat je voor HKC ALO gekozen hebt. Als spelend lid meld je je formeel aan via dit aanmeldingsformulier en door het insturen van een digitale pasfoto ten behoeve van jouw (digitale) KNKV spelers-kaart via ledenadministratie@alo.nu (onder vermelding van jouw persoonlijke KNKV bondsnummer).

Jouw aanmelding en eventuele mutaties gedurende jouw lidmaatschap worden gepubliceerd via de web-site.

Als je lid bent

Als je eenmaal lid bent dan heb je bepaalde rechten alsook plichten.

 • Je stelt je op de hoogte van de statuten en ons Huishoudelijk Reglement (als je dat nog niet gedaan hebt voordat je lid werd)
 • Je betaalt contributie per heel seizoen (1 juli – 31 juni). De contributie kan jaarlijks worden aangepast en de hoogte van de contributie is ook afhankelijk van je leeftijd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leden gebruik maken van de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag.
 • Je zet je natuurlijk in voor de vereniging en neemt in ieder geval de verenigingstaken op je die van (een ouder van) elk lid  worden verwacht zoals vervoer en kantinediensten. Als enthousiast lid van ALO (en ouders van jeugdleden) moedigen we je natuurlijk aan om extra vrijwilligerstaken op je te nemen en actief aan het verenigingsleven deel te nemen. (zie ook vacatures)
 • Je stelt je op de hoogte van alle bestaande commissies, die alle bestaan uit enthousiaste leden die zich inzetten om ons allemaal een fijne tijd bij onze mooie vereniging te bezorgen.
 • Als stemgerechtigd lid (zie ook statuten), laat je je stem horen op de ledenvergaderingen, die ruim van te voren worden aangekondigd.
 • Je stelt de ledenadministratie op de hoogte van alle eventuele veranderingen in je adres, telefoonnummer(s), email-adres en ook lidmaatschapswijzigingen e.d. via dit wijzigingsformulier.
 • Vanaf 1 oktober 2015 worden alle pasfoto’s digitaal opgeslagen in onze beveiligde ledenadministratie. Deze pasfoto wordt gebruikt op het digitale wedstrijdformulier. Voor iedereen is een scan/kopie van de laatste foto op de spelerskaart opgeslagen. Wil je een recentere foto laten gebruiken, dan stuur je die naar ledenadministratie@alo.nu onder vermelding van jouw persoonlijke KNKV-bondsnummer. (let op!  1 maal per jaar aan het begin van het seizoen kun je nieuwe pasfoto’s insturen!)
 • Als ALO-lid – en ook ouders van ALO-jeugdleden – ontvang je op je primaire email-adres automatisch de wekelijkse digitale nieuwsbrief met verwijzingen naar artikelen op onze website www.ALO.nu – waar je ook ons Officiëel Orgaan “De Doeltreffer” in digitaal formaat kunt vinden. Inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief gaat heel gemakkelijk, gebruik de Inschrijven-Nieuws-knop rechtsboven op elke pagina.

Digitale Spelerspas

 • Elke deelnemer aan de KNKV korfbal-competitie moet een geldige digitale spelerspas hebben voorzien van een digitale pasfoto.
 • Deze digitale spelerspas kan te allen tijde door de scheidsrechter via het mDWF gecontroleerd worden binnen de SportLinked app.  Voor niet-gelijkende foto’s (naar beoordeling van de scheidsrechter) kunnen er administratieve boetes worden opgelegd.

Digitale pasfoto van leden die deelnemen aan de KNKV competitie

 • Pasfoto’s toevoegen gebeurt uitsluitend door de ledenadministratie in Sportlink CIub – Beheer Persoonsinformatie.
 • De pasfoto moet door elk nieuw (spelend) bondslid worden aangeleverd.
 • Tijdens het lopende seizoen is wijziging van de pasfoto niet mogelijk, deze beperking is opgelegd ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid.
 • Tussen 1 juli en 1 augustus kunnen bestaande spelende leden een vernieuwde pasfoto sturen. Als een jeugdlid van leeftijdscategorie verandert is het ook nodig dat de pasfoto vernieuwd wordt.

Eisen

De digitale foto is een portret-achtige goed gelijkende “pasfoto” van de betreffende speler en mag ook een zelfgemaakte foto zijn.

Het bestand dat door de leden wordt aangeleverd moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. (Andere formaten zoals BMP en TIFF kunnen we niet verwerken). Om de kwaliteit van de foto’s te behouden adviseren wij u om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn dan 2 megapixel (1600×1200). De foto’s worden in Sportlink Club altijd geschaald naar het formaat 800 x 600.

Bescherming persoonsgegevens

ALO legt jouw gegevens vast in een ledenadministratie van de KNKV (SportLink Club) en volgt de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zoals je mag verwachten worden deze gegevens zorgvuldig beheerd en nooit zo maar aan derden of commerciële partijen gegeven zonder jouw toestemming met uitzondering van gerichte acties van onze sponsoren, welke altijd door het bestuur vooraf worden beoordeeld.

Het privacyniveau voor nieuwe leden wordt standaard op “privé” gezet, elk bondslid kan het privacyniveau zelf meer open zetten via de SportLinked App.

Social Media

Bij ALO maken we gebruik van alle moderne communicatiemiddelen, waaronder ook Social Media voor diegenen die graag ook in het informele circuit geïnformeerd willen worden.

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen

Dat vinden wij natuurlijk héél spijtig, maar je zult een hele goede reden hebben om onze vereniging te verlaten. Let op! voorkom dat je onnodig contributie betaalt en zeg je lidmaatschap tijdig op, vóór 1 juni van het nieuwe seizoen!

De seizoensplanning en ook de financiële planning is afhankelijk van het aantal leden op 1 juni van het nieuwe seizoen. Heb je niet opgezegd, dan wordt er vanuit gegaan dat je het volgende seizoen weer lid bent.

Je lidmaatschap opzeggen doe je via dit opzeg-formulier.

Van de ledenadministratie

Van de ledenadministratie

Opzeggen lidmaatschap van HKC ALO voor 1 juni 2023.

Liever niet maar, indien men geen lid meer wenst te zijn van ALO dan zal men dat kenbaar moeten maken bij de ledenadministratie van ALO.

Zoals ook vermeld op de ALO-site dient men het lidmaatschap van ALO op te zeggen voor 1 juni 2023. De opzegging dient dus voor deze datum in het bezit te zijn van de ledenadministratie.

De opzegging kan men indienen via de ALO-site onder het tabje “leden”.

Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd  en is men de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Ineke Meyer
Ledenadministratie HKC ALO

(53)