Privacy verklaring HKC ALO

Dit is de privacyverklaring van de Haagsche Korfbal Club “Algemeene Lichaams Ontwikkeling” (kortweg HKC ALO), gevestigd te ’s Gravenhage, aan de Evert Wijtemaweg 6, 2565 AA en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407331.

Deze verklaring beschrijft welke persoonsgegevens door HKC ALO worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en welke maatregelen HKC ALO heeft genomen om de verwerking te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG).

Als u lid wordt van HKC ALO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan HKC ALO verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u deze privacyverklaring goed door te lezen. Indien u naar aanleiding daarvan vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur. Indien u (op onderdelen) bezwaar wilt maken, verzoeken wij u zich schriftelijk in verbinding te stellen met de privacyfunctionaris (zie 4).

 

1. Welke gegevens verwerkt HKC ALO en voor welk doel?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorna(a)m(en) en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • Adresgegevens eventueel postadres;
 • Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer;
 • Bondsnummer;
 • Beeld- en geluidsmateriaal, zoals bijvoorbeeld teamfoto’s / video’s van wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten;
 • Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bijvoorbeeld social media accounts.

HKC ALO verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bondsnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • Uw naam, adresgegevens en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HKC ALO;
 • Uw naam, adres en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten e.d. af te wikkelen;
 • Uw bondsnummer is nodig ten behoeve van het KNKV;
 • Beeld- en geluidsmateriaal wordt gebruikt voor teamfoto’s en wedstrijdverslagen en andere verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld feesten, kamp e.d.

E-mail berichtgeving:

HKC ALO gebruikt uw naam en e-mailadres om u middels de nieuwsbrief op de hoogte te houden van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HKC ALO.

 

2. Bewaartermijnen.

HKC ALO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn en gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal 2 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Indien gewenst kunt u bij het bestuur een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens na beëindiging van het lidmaatschap eerder te verwijderen en te vernietigen.

Groepsfoto’s en groepsvideo’s van verenigingsactiviteiten met uw beeltenis kunnen langer dan 2 jaar beschikbaar blijven.

 

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerker(s).

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft HKC ALO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HKC ALO gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker(s). Met deze verwerke(s) heeft HKC ALO (een) verwerkersovereenkomst(en).

 

4. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar.

De secretaris van de vereniging is tevens de privacyfunctionaris van de vereniging. E-mail:

privacyfunctionaris@alo.nu

De privacyfunctionaris staat u graag bij waar het gaat om

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken;
 • Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

 

5. Verwerkingsdocument AVG

Het bestuur maakt intern gebruik van een Verwerkingsdocument AVG met gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

6. Wijzigingen.

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. In dat geval worden wijzigingen via de website van de vereniging gecommuniceerd. Wij bevelen u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Bestuur HKC ALO

 

Privacyverklaring HKC ALO

versie 2018.1